Досадашње реформе у области јавних финансија доприносе јачању финансијске одговорности, контроле и дисциплине, транспарентнијој контроли трошења новца из буџета и спречавању непрофесионалног и ненаменског трошења новца пореских обвезника. Унапређење система јавних набавки допринело је отварању Преговарачког поглавља 5, док је модернизација рада Пореске управе довела до тога да је приход од наплате пореза у последњих 5 година увећан за 26,3%. Потпуно је измењен начин буџетирања, кроз увођење Грађанског буџета и обавезних извештаја о извршењу буџета.

Програм реформе управљања јавним финансијама

Обезбедити грађанима свеобухватне, релевантне и благовремене буџетске информације главни је мотив који стоји иза програма реформе управљања јавним финансима. Овај документ један је од најважнијих стра

Реформа поресkе управе

Реформа Пореске управе за Владу Србије представља једну од приоритетних активности у реформи јавног сектора. Пореска управа Републике Србије започела је 2015. Године свеобухватан процес реформи кој

Трансформација поресkе управе: е-Порези – брже, лаkше и једноставније испуњавање поресkих обавеза

Портал епорези представља скуп електронских сервиса Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима једноставније испуњавање својих обавеза. Уз епорезе једноставно је електро

Интерна ревизија и kонтрола – прелазаk са бироkратсkог на модеран начин управљања

Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Влада Републике Србије спроводи низ реформских мера усмерених на унапређење одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору. Т

Реформом система јавних набавки за корак ближи Европи

Захваљујући успешно спроведеној реформи јавних набавки, као и зацртаним плановима за даље унапређење и развој овог система, у преговорима о приступању Србије Европској унији у децембру 2016. Године от

Портал јавних набавки

Прописима Европске уније уређено је питање електронских набавки, које укључују електронска средства комуникације, системе динамичне куповине и електронске аукције. Један о најважнијих корака ка потпун