Dosadašnje reforme u oblasti javnih finansija doprinose jačanju finansijske odgovornosti, kontrole i discipline, transparentnijoj kontroli trošenja novca iz budžeta i sprečavanju neprofesionalnog i nenamenskog trošenja novca poreskih obveznika. Unapređenje sistema javnih nabavki doprinelo je otvaranju Pregovaračkog poglavlja 5, dok je modernizacija rada Poreske uprave dovela do toga da je prihod od naplate poreza u poslednjih 5 godina uvećan za 26,3%. Potpuno je izmenjen način budžetiranja, kroz uvođenje Građanskog budžeta i obaveznih izveštaja o izvršenju budžeta.

Program reforme upravljanja javnim finansijama

Obezbediti građanima sveobuhvatne, relevantne i blagovremene budžetske informacije glavni je motiv koji stoji iza programa reforme upravljanja javnim finansima. Ovaj dokument jedan je od najvažnijih stra

Reforma poreske uprave

Reforma Poreske uprave za Vladu Srbije predstavlja jednu od prioritetnih aktivnosti u reformi javnog sektora. Poreska uprava Republike Srbije započela je 2015. Godine sveobuhvatan proces reformi koj

Transformacija poreske uprave: e-Porezi – brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje poreskih obaveza

Portal eporezi predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima jednostavnije ispunjavanje svojih obaveza. Uz eporeze jednostavno je elektro

Interna revizija i kontrola – prelazak sa birokratskog na moderan način upravljanja

Strategijom razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru Vlada Republike Srbije sprovodi niz reformskih mera usmerenih na unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru. T

Reformom sistema javnih nabavki za korak bliži Evropi

Zahvaljujući uspešno sprovedenoj reformi javnih nabavki, kao i zacrtanim planovima za dalje unapređenje i razvoj ovog sistema, u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u decembru 2016. Godine ot

Portal javnih nabavki

Propisima Evropske unije uređeno je pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Jedan o najvažnijih koraka ka potpun