Веома битан аспект реформе локалне самоуправе је даљи развој одговорности локалне самоуправе кроз интензивирање партиципације грађана у одлучивању о пословима локалне самоуправе и унапређење непосредне везе изабраних одборника и грађана. Део правца у оквиру повећање одговорности локалне самоуправе чине и активности на развоју примене начела доброг управљања. У том смислу, у наредном периоду је неопходно наставити започете активности које су усмерена на примену принципа доброг управљања, кроз различите видове подршке, обуке, промоције и анализе, укључујући ту посебно интензивну примену Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, спровођење годишњег конкурса за најбољу праксу у примени добре управе и континуирано вредновање учинка локалне самоуправе кроз индекс доброг управљања, који су развили Стална конференција градова и општина и Министарство државне управе и локалне самоуправе. Такође, фокус ће у наредном периоду бити на унапређењу изборног система и јачање капацитета локалне администрације за спровођење локалних избора, као и процедура за непосредно учешће грађана у управљању локалном самоуправом.