Предвидиво пословање, фер конкуренција и здравље грађана на првом месту

Коренита и свеобухватна реформа инспекцијског надзора, којом је успостављен јединствени правни оквир и основ за рад и уједначено поступање свих инспектората и инспекцијских служби, као и нов начин контроле привредних субјеката, започела је априла 2016. године.

Она се спроводи у циљу бољег пословног амбијента и смањења сиве економије и корупције, али и заштите безбедности и здравља грађана јер инспекције контролишу примену прописа у разним областима – безбедност објеката, инфраструктуре и хране, животно окружење, производе, саобраћај, рад државних органа, јавних служби, привредних субјеката, итд.

Најзначајније промене реформа доноси у новом, координисаном начину рада 44 републичке инспекције из 13 министарстава и новој, превентивној и саветодавној улози инспектора. Уведени су многи механизми и алати, попут контроле нерегистрованих субјеката, „прикривене куповине“, контролних листа, планова надзора, заједничких надзора, самоконтроле, који доприносе ефикаснијем раду инспектора, а привредницима инспекцијски надзор чине извесним, јер се сада унапред могу упознати са врстом, предметом и начином контроле и видети план инспекцијских надзора.

Све наведене промене реформисаног система инспекцијског надзора обезбедиле су да пословање у Србији буде предвидивије, да се смање трошкови пословања у привреди, да се смањи сива економије и корупција. Влада Републике Србије интензивно ради на запошљавању инспектора и других службеника у републичким инспекцијама – укупно 1.272 инспектора до краја 2021. године, чији је број и даље испод просека ЕУ.