Osnovni strateški dokument koji trasira reformu javne uprave je Strategije usvojena 2014. godine. U ovom delu vam predstavljamo navedenu horizontalnu strategiju, prateće akcione planove za njenu implementaciju, izveštaje o sprovođenju, kao i duge prateće pod-strategije, linearne strategije i akcione planove.

Strategija RJU, akcioni planovi i izveštaji o sprovođenju

Prateća dokumenta javnih politika u vezi sa sprovođenjem Strategije reforme javne uprave u Srbiji

Sprovođenje RJU u Srbiji se koordinira kroz četvoro-stepenu strukturu. Prva dva nivoa predstavljaju profesionalnu koordinaciju, dok druga dva politički nivo koordinacije RJU. Prvi nivo – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Drugi nivo – Međuministarska projektna grupa, Treći nivo – Kolegijum državnih sekretara i Četvrti nivo – Savet za RJU. U nastavku možete pregledati relevantne odluke i zapisnike vezane za koordinaciju RJU.

Zapisnici, odluke, zaključci

Pored toga što je RJU značajno unapredila zakonodavni proces, određen broj zakona i propisa koji su u ovom procesu ili nastali ili unapređeni, su ključni za dalje dostizanje ciljeva definisanih Strategijom reforme javne uprave.

 1. Zakon o državnoj upravi
 2. Zakon o lokalnoj samoupravi
 3. Zakon o opštem upravnom postupku (ZOUP)
 4. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Upravljanje ljudskim resursima

 1. Zakon o državnim službenicima
 2. Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu
 3. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 4. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 5. Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 6. Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
 7. Nacrt – Okvir kompetencija za državne službenike na državnom nivou
 8. Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 9. Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
 10. Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika
 11. Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 12. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

e-Uprava

 1. Zakon o elektronskoj upravi
 2. Zakon o centralnom registru stanovništva
 3. Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava
 4. Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Upravljanje javnim finansijama

 1. Zakon o budžetskom sistemu
 2. Zakon o finansiranju lokalne samouprave
 3. Zakon o javnoj svojini
 4. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 5. Zakon o javnim nabavkama
 6. Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata
 7. Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije
 8. Zakon o inspekcijskom nadzoru

Kontrola, participacija, transparentnost

 1. Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi
 2. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije
 3. Zakon o zaštiti uzbunjivača
 4. Zakon o zaštitniku građana
 5. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 6. Zakon o državnoj revizorskoj instituciji
 7. Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa