Javna uprava se reformiše zbog građana

Reforma javne uprave visoko je među prioritetima Vlade Republike Srbije, a zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem predstavlja jedan od preduslova pristupanja Evropskoj uniji. Razlog tome je što samo sa odgovarajućim administrativnim kapacitetima, Srbija može da sprovede sve neophodne reforme, predviđene procesom pristupanja EU i pregovaračkim poglavljima. Još važnije, samo sa odgovarajućim administrativnim kapacitetima država može pružiti efikasne usluge građanima i privredi.

Ova reforma ima svoj strateški okvir – Strategiju reforme javne uprave i pripadajući Akcioni plan. Ovim strateškim dokumentom, koji je usvojen 2014. godine, proširen je obuhvat i sa ranije reforme koja se odnosila samo na državnu upravu aktivnosti su se sada proširile na javnu upravu, izuzimajući javna preduzeća. Reformske promene sada se odnose ne sistem koji obuhvata 500.000 zaposlenih.

Usmerena je na horizontalno jačanje kapaciteta celokupne javne uprave, kako bi uprava postala efikasna, odgovorna, pouzdana, uslužna, transparentna u radu i otvorena za građane.

Transformacijom javne uprave, koju građani i dalje percipiraju kao instrument moći, ona postaje uslužni sistem za sve građane i privredu, modernizovan i usklađen sa najboljim evropskim standardima i praksom.

Reformisanje uprave je proces koji traje. Sve zemlje u Evropi kontinuirano se prilagođavaju novim potrebama građana i privrede, razvoju tehnologije, protoku informacija i razvoju svakog demokratskog društva.

Reforme su važan preduslov evropskih integracija

Jačanje administrativnih kapaciteta države je preduslov sprovođenja svih neophodnih reformi, predviđenih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Uz uspostavljanje potpune vladavine prava i efikasnog ekonomskog upravljanja, Srbija treba da ima efikasnu administraciju koja može da iznese veoma zahtevan proces pridruživanja.

Kako se uprava reformiše?

Vlada Republike Srbije, pored postavljanja refome javne uprave za jedan od glavnih prioriteta, izdvaja značajna sredstva za sprovođenje aktivnosti iz Strategije reforme javne uprave i pratećih akcionih planova, uz podršku brojnih bilateranih i multilateralnih partnera, od kojih je Evropska unija najveći donator u ovoj oblasti.

Opšti cilj aktuelne Strategije je dalje unapređenje rada javne uprave, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima, kao i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ukratko, ciljevi ove Strategije su bolja organizacija javne uprave, jačanje procesa upravljanja javnim politikama, razvoj modernog i profesionalnog službeničkog sistema, unapređenje sistema lokalne samouprave, digitalizacija i razvoj eUprave, unapređenje upravljanja javnim finansijama, unapređenje kvaliteta pružanja usluga i poslovnog okruženja, unapređenje transparentnosti i otvorenosti rada uprave u celini, jačanje interene i eksterne kontrole javne uprave.

Strategija reforme javne uprave