Основни стратешки документ који трасира реформу јавне управе је Стратегије усвојена 2014. године. У овом делу вам представљамо наведену хоризонталну стратегију, пратеће акционе планове за њену имплементацију, извештаје о спровођењу, као и дуге пратеће под-стратегије, линеарне стратегије и акционе планове.

Стратегија РЈУ, акциони планови и извештаји о спровођењу

Пратећа документа јавних политика у вези са спровођењем Стратегије реформе јавне управе у Србији

Спровођење РЈУ у Србији се координира кроз четворо-степену структуру. Прва два нивоа представљају професионалну координацију, док друга два политички ниво координације РЈУ. Први ниво – Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), Други ниво – Међуминистарска пројектна група, Трећи ниво – Колегијум државних секретара и Четврти ниво – Савет за РЈУ. У наставку можете прегледати релевантне одлуке и записнике везане за координацију РЈУ.

Записници, одлуке, закључци

Поред тога што је РЈУ значајно унапредила законодавни процес, одређен број закона и прописа који су у овом процесу или настали или унапређени, су кључни за даље достизање циљева дефинисаних Стратегијом реформе јавне управе.

 1. Закон о државној управи
 2. Закон о локалној самоуправи
 3. Закон о општем управном поступку (ЗОУП)
 4. Закон о планском систему Републике Србије

Управљање људским ресурсима

 1. Закон о државним службеницима
 2. Закон о Националној академији за јавну управу
 3. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 4. Закон о систему плата запослених у јавном сектору
 5. Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 6. Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
 7. Нацрт – Оквир компетенција за државне службенике на државном нивоу
 8. Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника
 9. Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
 10. Уредба о вредновању радне успешности државних службеника
 11. Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 12. Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

е-Управа

 1. Закон о електронској управи
 2. Закон о централном регистру становништва
 3. Уредба о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа
 4. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Управљање јавним финансијама

 1. Закон о буџетском систему
 2. Закон о финансирању локалне самоуправе
 3. Закон о јавној својини
 4. Закон о пореском поступку и пореској администрацији
 5. Закон о јавним набавкама
 6. Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката
 7. Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције
 8. Закон о инспекцијском надзору

Контрола, партиципација, транспарентност

 1. Закон о референдуму и народној иницијативи
 2. Закон о Агенцији за борбу против корупције
 3. Закон о заштити узбуњивача
 4. Закон о заштитнику грађана
 5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 6. Закон о државној ревизорској институцији
 7. Уредба о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа