Управљачка одговорност руководилаца утврђена је у Закону о буџетском систему, који је дефинише  као „обавезу руководилаца свих нивоа код корисника јавних средстава да све послове обављају законито, поштујући принципе економичности, ефективности, ефикасности и јавности, као и да за своје одлуке, поступке и резултате одговарају ономе који их је именовао или им пренео одговорност.” Додатно је разрађена Правилником о финансијском управљању и контроли и смерницама које је израдила Централна јединица за хармонизацију (видети Управљање јавним финансијама), и релевантни чланови Закона и Правилника прописују одговорност не само за законитост рада, већ и за  добро управљање. Законом о планском систему проширује се управљачку одговорност на креирање јавних политика, увођењем мерљивих показатеља за праћење спровођења планских документа.