Да би јавна управа могла ефикасно, делотворно и стручно да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања“, део реформских активности је и повећање транспарентности рада јавне управе и унапређење етичких стандарда и одговорности при обављању послова. Право јавности на приступ информацијама од јавног значај, јавност рада органа и организација јавне управе, као и активно учешће грађана у формулисању и спровођењу јавних политика представља предуслов транспарентне и одговорне управе. У овој области, циљ Стратегије РЈУ је стварање јавне управе у коју грађани имају поверења, која је непристрасна и професионална, делотворна у свом раду, и усмерена на резултате (Посебан циљ 6. Унапређен ниво одговорности и транспарентност на свим нивоима власти).

У протеклом периоду остварен је низ резултата у области одговорности и транспарентности јавне управе. Између осталог, транспарентност и јавност рада унапређени су у великој мери доношењем Закон о планском систему, који уводи обавезу информисања јавности о почетку припреме докумената јавне политике и нацрта закона, као и одржавања консултација и јавне расправе како би јавност учествовала у њиховој припреми од самог почетка (видети Управљање јавним политикама). Успостављањем Портала отворених података, разноврсни подаци институција јавног сектора стављени су на располагање грађанима, приватном сектору и цивилном друштву за даљу употребу, док је одговорност руководилаца у државним органима (управљачка одговорност) проширена на креирање и праћење спровођења јавних политика, односно планских документа.