Од почетка спровођења реформе јавних финансија, остварен је значајан напредак у многим областима. Између осталог, мерама фискалне консолидације стабилизоване су јавне финансије, ниво јавног дуга је на силазној путањи, ојачани су финансијска одговорност, контрола и дисциплина, и повећана је транспарентност буџетског процеса. Реформа и модернизација рада Пореске управе довела је до тога да је приход од наплате пореза последњих година увећан, а сви порески обвезницима могу једноставније испунити своје обавезе путем електронских сервиса Пореске управе. Транспарентности буџета допринела је боља усклађеност програмских структура буџетских корисника са Упутством за израду програмског буџета, и објављивање Грађанског буџета на годишњем нивоу који јавности пружа све релевантне информације о буџетском циклусу. Са усвајањем Закона о планском систему, усклађено је планирање јавних политика са буџетским планирањем. Такође, спроведена је реформа јавних набавки циљу ближег усклађивања са стандардима ЕУ, и успостављен је јединствени систем приоритизације капиталних пројеката.

Наставак ове реформе предвиђен је, пре свега, Стратегијом реформе јавне управе за период 2021-2030. година, односно Програмом реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. година (видети О реформи јавне управе). Циљ ове реформе у наредном периоду је остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са политикама и приоритетима Владе.