Систем финансирања локалне самоуправе би требало да буде стабилан и предвидив и да омогући дугорочно планирање и финансирање.

Програмом се предвиђа да систем финансирања треба да доведе до већег учешћа прихода и расхода јединица локалне самоуправе у укупним јавним приходима и расходима опште државе, што је предуслов за већу фискалну децентрализацију и самосталност локалне самоуправе, али и  за унапређење структуре расхода ЈЛС у правцу већег учешћа инвестиција.

Стога ће у наредном периоду фокус бити на постизању веће финансијске дисциплине и контроле управљања финансијама у јединицама локалне самоуправе, као и одговарајућег нивоа сарадње са грађанима и вишим нивоима власти ради адекватнијег планирања и праћења система јавних финансија.