Реформа Пореске управе за Владу Србије представља једну од приоритетних активности у реформи јавног сектора. Пореска управа започела је 2015. године свеобухватан процес реформи који подразумева низ институционалних, организационих и технолошких промена. Трансформација Пореске управе и њени циљеви базирани су на потреби за успостављањем савремене и ефикасне администрације, стварањем простора за лакше и праведније услове пословања пореских обвезника, пружањем квалитетних услуга и бољом комуникацијом обвезника са Пореском управом.

Највећи напредак направљен је преласком у електронску сферу пословања. Све пореске пријаве од 1. јануара 2018. године могуће је поднети електронским путем. Процеси администрирања пореза знатно су унапређени увођењем нових технологија и развојем електронских система за подношење пореских пријава и плаћање пореза у Србији.

Смањен је број организационих јединица најпре са 178 на 78, а од 1. јула 2019. године почела је да функционише нова пословна мрежа која подразумева 37 филијала. Оваквом концентрацијом рада и унапређењем основних функција се подстиче јачање једнообразног поступања Пореске управе, ефикаснија наплата буџетских прихода, рационализација трошкова пословања и ефикаснија контрола пореских обвезника.

Применом свих мера из програма Трансформације Пореске управе, омогућена је ефикаснија наплата и боља контрола пореских обвезника, што је довело високог раста наплате пореза. Пореска управа је од 2014. до данас наплатила 36,4 % више јавних прихода за које је задужена.

Стратешки приступ Пореске управе је усмерен ка добровољном испуњењу пореских обавеза и подизању свести целог друштва о значају плаћања пореза. Фокус је на једноставности и разумљивости, како би пореским обвезницима било лакше да испуњавају своје обавезе а да рад запослених у Пореској управи буде ефикасан и брз. Пореска управа тренутно спроводи Програм трансформације за период 2021-2025. година.

еПорези као „највећа филијала Пореске управе“ – брже, лакше и једноставније испуњавање пореских обавеза

Електронски начин пословања и електронске услуге су ослонац рада Пореске управе. Данас, без доласка на шалтере, електронским путем, као и коришћењем услуга Контакт центра, порески обвезници могу да добију одговоре на сва питања, као и разне врсте уверења.

Портал еПорези представља скуп електронских сервиса Пореске управе који омогућава свим пореским обвезницима брже, лакше и једноставније испуњавање својих обавеза. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности и омогућава сигуран пренос података електронским путем. За приступ електронским сервисима на порталу еПорези користи се јединствена, специјално дизајнирана апликација еПорези, која се може преузети интернет странице Пореске управе.

Увођењем овог сервиса унапређују се пословни процеси коришћењем информационо-комуникационих технологија и значајно штеде време и новац, како пореских обвезника, тако и запослених у Пореској управи.

Шта порески обвезници могу завршити на порталу еПорези?

Коришћењем Портал могуће је електронски попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи све обрасце пореских пријава, имати увид у стање рачуна пореских обвезника, и податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем. Од марта 2019. године, проширена је палета услуга пореским обвезницима издавањем пореских уверења електронским путем.

Такође, порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату и такав фајл директно, путем портала еПорези, електронски потпишу и проследе Пореској управи. Све активности које порески обвезник обавља путем портала еПорези су бесплатне.