Прописима Европске уније уређено је питање електронских набавки, које укључују електронска средства комуникације, системе динамичне куповине и електронске аукције.

Један о најважнијих корака ка потпуној дигитализацији јавних набавки у Србији је успостављање новог и унапређеног интернет Портала јавних набавки, који је у употреби од 2020. године. Овај Портал представља централно место за транспарентност набавки органа јавне управе у Србији (националних, регионалних и локалних), јавних предузећа, и других наручилаца. Кључна вредност овог портала је што подстиче веће укључивање привредних субјеката у поступке јавних набавки, чиме се повећава конкурентност тржишта и постиже већа вредност за уложени новац.

Корисници Портала јавних набавки, у зависности од права приступа, могу да остваре детаљан увид у објављене јавне набавке и пропратна документа, јавне уговоре, као и да врше претрагу садржаја по напредним критеријумима (по локацији, врстама набавки, типовима поступака). Регистровани корисници могу да подносе нове јавне набавке и ажурирају везане податке и документа. Такође, јавност може да стекне детаљан увид у јавне набавке свих органа јавне праве, и то о предмету  и износу уговора, ко уговара и под којим условима, што значајно доприноси транспарентности.

Коришћењем Портала, ажурирани подаци о свим спроведеним јавним набавкама у Републици Србији, могу се преузети у машински читљивом, отвореном формату. Податке из огласа јавних набавки са Портала, канцеларија за јавне набавке објављује и на националном Порталу отворених података.