Право на локалну самоуправу је Уставом гарантовано право грађана који се ограничава државна власт. Систем локалне самоуправе чине градови и општине, као и Град Београд као посебна територијална јединица. Србија има 174 јединице локалне самоуправе. Иако месне заједнице нису јединице локалне самоуправе, оне представљају значајан облик интересног организовања становништва, а у циљу задовољавања заједничких и свакодневних потреба локалног становништва, нарочито у сеоским срединама.

Законодавство које уређује систем локалне самоуправе у Србији темељи се на Европској повељи о локалној самоуправи, доношењем закона о потврђивању ове повеље још 2007. године, што потврђује пут Србије ка оснаживању демократских принципа, пре свега, партиципације грађана у пословима локалне власти.

Вршење појединих послова државне управе, поверен је свим или појединим општинама, а све у циљу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад. На пример, општина или град, као поверене послове обављају послове инспекцијског надзора из области просвете, здравства, заштите животне средине, издавање грађевинских дозвола, ажурирања јединственог бирачког списка, вођење матичних књига итд.