Реформа система плата успоставља јединствено праћење радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору, послова који се обављају и висине основне плате запослених на тим пословима.

Једнака основна плата за рад једнаких вредности

Општи каталог радних места садржи попис звања, положаја, функција,чинова и радних места, захтеве за стицање звања, односно обављање послова на положају. Садржи и општи и типичан опис посла који се обавља на одговарајућем радном месту, стручну спрему, односно ниво образовања, као и потребна додатна знања, испите и радно искуство.

Општи каталог омогућава анализу постојећих радних места – звања, положаја, функција, чинова, израду правилника о организацији и систематизацији послова у којима послови који се обављају одговарају радном месту, као и вредновање и сврставање у платне групе и платне разреде по принципу „једнака основна плата за рад једнаких вредности“.

Шта садржи Kаталог радних места?

Део Општег каталога радних места је и Kаталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, чију је израду координирало Министарство. Kаталог је пописао сва радна места у јавним службама и груписао их са више од 2000 на око 880. Њиме су пописана радна места, наведени општи и типични описи послова, као и захтеви за њихово обављање у јавним службама из области здравља, културе, просвете, спорта, туризма, организације обавезног социјалног осигурања, као и другим јавним службама које су директни и индиректни корисницу буџета Републике Србије.

Део овог Kаталога је и Kаталог радних места пратећих, помоћно – техничких послова који садржи попис радних места који представљају стручне, административне и техничке послове који се обављају као подршка основној делатности и који су заједнички и препознатљиви у свим облицима организовања у јавном сектору.

Припремљен је и предлог Kаталога радних места намештеника који ће бити у склопу Kаталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе.

Шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава утврђене су Уредбом о шифарнику радних места.

Због унапређења технологија и метода рада, временом ће потреба за обављањем неких послова нестајати, а постојаће потреба за увођењем нових. Сходно променама Kаталог ће се стално унапређивати, употпуњивати и прилагођавати.