Да би јавна управа могла ефикасно, делотворно и стручно да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања“, део реформских активности је и повећање транспарентности рада јавне управе и унапређење етичких стандарда и одговорности при обављању послова.

Активно учешће грађана у формулисању и спровођењу јавних политика представља једну од кључних претпоставки транспарентног рада управе. У Републици Србији су утврђене обавезе јавности рада органа и организација јавне управе, као и право јавности на приступ информацијама од јавног значаја.

Kвалитет јавних политика зависи од обезбеђивања учешћа јавности у току читавог процеса доношења одлука, од утврђивања концепта политике до њеног спровођења. У складу са овим принципом, изменама Закона о државној управи и Законом о планском систему предвиђен је процес спровођења свеопштих консултација у процесу доношења прописа, пре расписивања самих јавних расправа.

Партнерство за отворену управу

Партнерство за отворену управу (ПОУ) је значајан паралелан и комплементаран механизам којим се обезбеђује шире учешће цивилног друштва и стручне јавности у РЈУ. Србија је 2012. године постала учесница Партнерства за отворену управу – Open Government Partnership, међународне иницијативе чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти. Остварује се кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија. Република Србија је до сада израдила три акциона плана. Од периода када је усвојен први Акциони план до данас, спровођење ПОУ иницијативе подигнуто је на виши ниво. Подигнут је ниво обавештености државних органа у вези са овом иницијативом и значајно је унапређена сарадња са цивилним друштвом, што је један од главних принципа отворене управе.