Један од института службеничког система који је претрпео највеће измене јесте оцењивање службеника. Уведен је потпуно нови модел вредновања радне успешности који се заснива на компетенцијама. Уредба о вредновању радне успешности државних службеника која је усвојена 2019. године се примењује у свим државним органима. Циљ измена је био да се вредновање радне успешности обезбеди остварење свих организационих циљева, достизање радног понашања и пожељних вредности у раду у складу са компетенцијама, мотивацију, учење и развој државних службеника. Такође, направљена је веза резултата вредновања радне успешности државних службеника са потребама за обукама и планирањем развоја и стручног усавршавања.

Од почетка примене иновираног нормативног оквира којим се уређује државнослужбенички систем у вези са каријерним развојем државних службеника, Служба за управљање кадровима Владе је формирала Центар за управљање каријером са циљем даљег унапређења и модернизације области управљања каријером базираног на компетенцијама.

Услуге које Центар пружа обухвата анализу индивидуалних потенцијала, каријерно саветовање, израду плана индивидуалног развоја и подршку у развоју кроз индивидуални рад и рад у малим групама са државним службеницима.

Дугорочно, државна управа мора да развија подстицајно окружење и ствара услове за запослене који желе да своје професионалне и каријерне циљеве ту и остваре. Каријерни развој не значи само унапређење на хијерархијској лествици него и јачање компетенција и искуства унутар постојеће улоге или ширење својих потенцијала на нове улоге или нове нивое.

Да би се унапредио овај аспект управљања људским ресурсима у Стратегији се предвиђа да се до краја 2030. године успостави окружење које промовише ефикасност и иновације и јача мотивацију за рад у државној управи у којој су обезбеђени услови за развој каријере најефикаснијих, најиновативнијих и најмотивисанијих државних службеника. Циљ је зауставити одлив компетентног кадра, задржати кадар и повећати мобилност кадра у оквиру јавне управе и изван ње. У циљу повећања интерне мобилност кадра унутар државних органа и између државних органа и органа АП и ЈЛС, иновирано је интерно тржиште рада доношењем Уредбе о интерном тржишту рада државних органа 2019. године.