Од почетка 2019. године уведене су компетенције у све области управљања људским ресурсима у државним органима. Оквир компетенција је развијен на основу кључних вредности рада јавне управе попут остваривање јавног интереса, јачање законитости и правне сигурности, развој доброг управљања, снажне посвећеност примени етичких стандарда, јачање одговорног обављања послова од јавног значаја и сл. Наведене вредности су у правни систем уведене доношењем Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника и у одређеном делу кроз Кодекс понашања државних службеника, који за државну управу уређује правила етичког понашања, утврђује стандарде интегритета и правила понашања државних службеника и даје смернице за обавештавање јавности о понашању које има право да очекује од државних службеника.

Шта су компетенције?

Компетенције представљају капацитет особе да посао обави на делотворан начин. Компетенције потребне за рад државног службеника подразумевају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.

Оквир компетенција државних службеника чине

  1. Понашајне компетенције
  2. Функционалне компетенције

Понашајне компетенције представљају скуп потребних и пожељних радних понашања да би државни службеник делотворно и квалитетно обавио посао.

Оквир компетенција препознаје  две групе понашајних компетенција у односу на то да ли се ради о извршиоцима или руководиоцима одређених јединица у јавној управи. Модел  понашајних компетенција је постављен по моделу „5 + 1 + 1“. То значи да постоји пет истих компетенција за све (са различитим показатељима понашања за руководиоце и извршиоце) и 2 додатне компетенције за руководиоце од којих се једна односи на све руководеће нивое, док се једна односи само за стратешки ниво руковођења (државни службеници на положају).

Функционалне компетенције представљају скуп потребних и пожељних знања и вештина које државни службеник примењује у раду да би делотворно и квалитетно обавио посао.

Постоје где две групе функционалних компетенција за државне службенике и то три опште и две специфичне. Опште функционалне компетенције – скуп потребних и пожељних општих и методолошких знања и вештина које сваки државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно и квалитетно обавио посао. Идентификоване су три опште функционалне компетенције: (1) Oрганизацијa и функционисање државне управе Републике Србије, (2) Дигитална писменост и (3) Пословна комуникација. Специфичне функционалне компетенције – скуп потребних и пожељних општих и методолошких знања и вештина које зависе од (1) области рада – фамилије (групе) послова и (2) захтева специфичног радног места. Идентификоване су две специфичне функционалне компетенције: (1) Способност за обављање одређене групе послова – скуп потребних и пожељних општих и методолошких знања и вештина у оквиру специфичне групе/фамилије послова које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно и квалитетно обавио посао и (2) Способност за обављање послова у оквиру радног места – скуп потребних и пожељних општих и методолошких знања и вештина у оквиру специфичног радног места које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно и квалитетно обавио посао.

Током 2021. године су започете активности на увођењу компетенција за службенике локалне управе. Још крајем 2019. године спроведена је анализа применљивости система компетенција на државном нивоу на органе АП и ЈЛС, на основу којег је утврђено да се оквир компетенција може применити на локалном нивоу власти уз одређена прилагођавања потребама тих органа и њиховим надлежностима. Развој оквира компетенција за запослене у АП и ЈЛС један од кључних корака у даљој реформи у тој области, при чему је потребно успоставити адекватан однос у спровођењу оквира са капацитетима и налазима о стању управљања људским ресурсима у тим органима власти.

С обзиром да компетенције као посебан концепт нису уграђене у управљање људским ресурсима у јавним агенцијама, потребно је спровести детаљну анализе стања са функцијом управљања људским ресурсима у јавним агенцијама, након чега је потребно донети одлуку о унапређењу у овој области и интеграцији.

По окончању важења Стратегије, очекује се да ће систем компетенцијама бити интегрисан у све функције управљања људским ресурсима у свим деловима јавне управе.