Изменама Закона о државним службеницима у Уредбом о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима од 2019. године, запошљавање кандидата у државним органима се заснива на процесу избора у складу са описима послова и на основу компетенција предвиђених актима о систематизацији. Наведеним прописом дат је допринос унапређењу система запошљавања у складу са принципом заслуга и јачање конкурсног поступка тако што се конкурсни поступак спроводи под шифром (чиме се постиже анонимност кандидата пред конкурсном комисијом), уведени су обавезни делови изборног поступка који треба да омогуће да се у најужем кругу нађу најквалитетнији кандидати, поједностављене су формалности које оптерећују конкурсни поступак, уведена је јединствена пријава на конкурс за све државне органе, смањен је обим потребне конкурсне документације приликом пријаве на конкурс и прописан је обавезан избор са листе оног кандидата који је постигао најбољи резултат, као и јавно објављивање листе кандидата.

У складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе успостављене су стандардизоване процедуре за заснивање радног односа које коначно обезбеђују да се запошљавање у локалној управи одвија по мерит принципима – фер, транспарентни, отворени процеси у којима сви кандидати имају једак третман.

У јавним агенцијама се од 2019. године такође обавезно спроводе јавни конкурсни поступци за попуњавање радних места. Поступак избора директора по основу спроведеног јавног конкурса ојачан је у погледу веће транспарентности самог огласа, поступка и услова за конкурс. Уведена је листа за избор од три најуспешнија кандидата за положај директора.

Такође, уређено је да се у јавним агенцијама обавезно спроводи транспарентан конкурсни поступак за пријем у радни однос на неодређено време у законом прописаној процедури уз обавезну проверу стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку.

Да би се унапредио процес регрутације у целој јавној управи, у Стратегији се наводи да је неопходно додатно унапредити кадровско планирање, промовисати државну управу као пожељног послодавца, унапредити процес селекције и увођење новозапослених у посао и унапредити поступак попуњавања положаја заснованог на заслугама и јачати увођење државних службеника на положају у посао.