Реформским активностима које су биле у фокусу у периоду од 2014-2020. године, започете су промене у циљу професионализације рада државних службеника и службеника у јединицама локалне самоуправе.

У протеклом периоду је унапређен нормативни оквир којим се доприноси успостављању усклађеног јавно-службеничког система и унапређењу државнослужбеничког система увођењем компетенција и успостављањем квалитетног правног основа за унапређење запошљавања заснованог на заслугама, јачању конкурсног поступка и професионалног развоја државних службеника.

Посебна пажња у претходном периоду посвећена је реформи стручног усавршавања у јавној управи успостављањем нормативног оквира и оснивањем Националне академије за јавну управу, чиме је обезбеђен једнак приступ праву на стручно усавршавање и једнак квалитет стручног усавршавања свим запосленима у јавној управи. Значајан помак је остварен и у вези са дигитализацијом процеса у стручном усавршавању у оквиру Централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи која је надограђена платформом за учење на даљину LMS (learning management system), али и савременим облицима учења, попут менторства, коучинга и електронског учења. Велики напредак је остварен и у домену успостављања функције управљања људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе и усклађивању са државнослужбеничким системом.

Ипак, даља реформа службеничког система је неопходна како би се постигла пуна професионализација јавне управе. У наредних десет година правац реформи у области управљања људским ресурсима биће усмерен на добро вођену, професионалну, мотивисану и ефикасну јавну управу, која је атрактиван послодавац, промовише заслуге и иновације, способна да спроведе циљеве државе и испуњава очекивања грађана

У овој области, циљ Стратегије јесте стварање јавне управе која је истовремено оријентисана према грађанима и подстицајна за запослене који остварују те интересе. Сходно томе, у Стратегије се три посебна циља односе на област управљања људским ресурсима и то кроз:

  • Привлачење и запошљавање кадра са потребним компетенцијама (Посебан циљ 2 Стратегије)
  • Промовисање и задржавање компетентних и мотивисаних запослених који реализују своје каријерне циљеве у подстицајном окружењу (Посебан циљ 3 Стратегије)
  • Иновирање система стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи заснованих на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно знања вештина и способности запослених у јавној управи (Посебан циљ 4 Стратегије).