Једнака основна плата за рад једнаких вредности

Доношењем Закона о систему плата запослених у јавном сектору 2016. године постављена су начела и принципи за утврђивање плата и других примања на јединствен начин за све запослене у јавном сектору.

Реформа система плата успоставља јединствено праћење радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору, као и послова који се обављају и висине основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама. У том циљу успостављен је Општи каталог радних места.

Општи каталог радних места садржи попис звања, положаја, функција, чинова и радних места, захтеве за стицање звања, односно обављање послова на положају. Садржи и општи и типичан опис посла који се обавља на одговарајућем радном месту, стручну спрему, односно ниво образовања, као и потребна додатна знања, испите и радно искуство. Општи каталог омогућава анализу постојећих радних места – звања, положаја, функција, чинова, израду правилника о организацији и систематизацији послова у којима послови који се обављају одговарају радном месту, као и вредновање и сврставање у платне групе и платне разреде по принципу „једнака основна плата за рад једнаких вредности“.

Део Општег каталога радних места је и Kаталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. У Kаталогу су пописана сва радна места у јавним службама и груписао их са више од 2000 на око 880, а наведени су и општи и типични описи послова, као и захтеви за њихово обављање у јавним службама из области здравља, културе, просвете, спорта, туризма, организације обавезног социјалног осигурања, као и другим јавним службама које су директни и индиректни корисницу буџета Републике Србије.

Део овог Општег каталога је и Kаталог радних места пратећих, помоћно – техничких послова који садржи попис радних места који представљају стручне, административне и техничке послове који се обављају као подршка основној делатности и који су заједнички и препознатљиви у свим облицима организовања у јавном сектору. У наредном периоду је потребно изменити и допунити Каталог радним местима намештеника, као и звањима у државним органима и јединицама локалне самоуправе.

Деполитизација управе – смањење броја вршилаца дужности

Питање стања вршиоца дужности је једно од проблема које заслужује посебан приступ имајући у виду да се деполитизација службеника на положају поставља на високом месту приоритета у процесу приступања ЕУ. Независно од тога, стабилност на овим позицијама која је предуслов њихове даље професионализација кроз мере стручног усавршавања и потреба институционалног континуитета и одрживости, намеће да је неопходно спровести широки дијалог о улогама и очекивањима од државних службеника на положају, њиховим квалификацијама, компетенцијама, одговорностима. Кроз широки дијалог о овом питању са свим релевантним учесницима неопходно је направити нови заједнички оквир о управљању лицима на положају и имплементирати га у прописе. До тада је потребно успоставити механизам комуникације између свих релевантних учесника који имају улогу у процесу попуњавања положаја, како би се размотрило којим мерама у постојећем нормативном оквиру, може да се отклони негативна пракса постављења вршилаца дужности. Већ у првој години примене Стратегије, планирано је да се у односу на број положаја и постављења вршилаца дужности и капацитет конкурсних комисија Високог службеничког савета, направи предлог кључних корака који треба да резултирају смањењем положаја који нису постављени по основу спроведених  конкурсним поступцима.