Правилна припрема кадровског плана као једна од кључних активности управљања људским ресурсима, је у протеклом периоду била у другом плану. У условима фискалне консолидације и рационализације, акценат у политици планирања кадрова у јавној управи је био на њиховом броју, односно на смањењу трошкова рада.

С обзиром да је планирање људских ресурса процес који повезује потребе организације за људским ресурсима са њеним стратешким и оперативним циљевима, кадровско планирање је предуслов да се осигура да ће управа имати довољан број квалификованих и компетентних запослених за постизање циљева. Стога је планирање кадрова у новој Стратегији препознато као једна од активности чија се примена мора унапредити. Развојем информационог система за управљање људским ресурсима створиће се услови за аналитички приступ планирању и управљања кадровима у јавној управи. У спровођењу Стратегије неопходно је да се кадровско планирање унапреди, боље укаже на приоритете и потребе органа за запошљавањем одређеног квалификованог профила запослених за делотворан рад у тим областима и оствари значајнију улогу у стратешком планирању органа.

Паралелно са планирањем кадрова, значајан задатак у предстојећем периоду је да се органи јавне управе промовишу као пожељни послодавци, а у циљу привлачења квалитетних кадрова за рад у јавној управи. Велики број квалитетних и компетентних кандидата је један од кључних екстерних предуслов за унапређење процеса запошљавања.