Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу је тело Владе Републике Србије које се бави различитим питањима у вези са системом електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе. Директор Kанцеларије одговара директно председнику Владе и носилац је активности на пољу дигитализације јавне управе и увођења различитих електронских услуга за грађане и привреду.

Ове активности доприносе већој ефикасности и транспарентности рада јавне управе и помажу грађанима и привреди да брже и једноставније обављају послове који се налазе у домену рада јавне управе.

Kанцеларија обавља стручне послове који се односе на:

  • пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе;
  • развој и примену стандарда у увођењу информационо – комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо – комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе;
  • пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа;
  • послове за потребе Центра за безбедност ИKТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа);
  • пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса;
  • планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе;
  • координацију и пружање подршке за остваривање међународне сарадње и пословања на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, праћење и промоцију повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије кроз Платформу „Србија ствара“, са циљем одрживог и интегрисаног економског раста Србије;
  • као и друге послове одређене посебним прописима.

Kанцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању послова из своје надлежности за њихове потребе.
Послове из своје надлежности Kанцеларија обавља за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности послова имају своје службе за обављање тих послова.

Више информација о Kанцеларији и њеним активностима можете пронаћи на сајту https://www.ite.gov.rs/