Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je telo Vlade Republike Srbije koje se bavi različitim pitanjima u vezi sa sistemom elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade. Direktor Kancelarije odgovara direktno predsedniku Vlade i nosilac je aktivnosti na polju digitalizacije javne uprave i uvođenja različitih elektronskih usluga za građane i privredu.

Ove aktivnosti doprinose većoj efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave i pomažu građanima i privredi da brže i jednostavnije obavljaju poslove koji se nalaze u domenu rada javne uprave.

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na:

  • projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade;
  • razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono – komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono – komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade;
  • projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa;
  • poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa);
  • pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa;
  • planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade;
  • koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, praćenje i promociju povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije kroz Platformu „Srbija stvara“, sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije;
  • kao i druge poslove određene posebnim propisima.

Kancelarija može pružati stručnu pomoć drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za njihove potrebe.
Poslove iz svoje nadležnosti Kancelarija obavlja za sve organe državne uprave, osim za one koji zbog specifičnosti poslova imaju svoje službe za obavljanje tih poslova.

Više informacija o Kancelariji i njenim aktivnostima možete pronaći na sajtu https://www.ite.gov.rs/