Najznačajniji rezultati reforme javne uprave u oblasti unapređenja poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja usluga su donošenje i primena novog Zakona o opštem upravnom postupku i digitalizacija, kojom su omogućeni razmena podataka i dokumenata između 320 državnih organa i kreiranje više od 600 elektronskih usluga za građane. Stajanje u redovima i samostalno prikupljanje dokumentacije, koja se već nalazi u službenim evidencijama, za građane polako postaje prošlost. Kvalitet usluga je i pod nadzorom reformisane inspekcije, koja sada omogućava predvidljivije poslovanje, lišeno nelojalne konkurencije, kao i veću zaštitu građana.

e-Usluge za građane i privredu

Proces reforme javne uprave je prioritet Vlade Srbije i fokusiran je na poboljšanje usluga javne uprave prema građanima i privredi. Težimo ka pojednostavljivanju administrativnih procedura i smanjenju vreme

Reforma sistema inspekcijskih službi

Korenita i sveobuhvatna reforma inspekcijskog nadzora, kojom je uspostavljen jedinstveni pravni okvir i osnov za rad i ujednačeno postupanje svih inspektorata i inspekcijskih službi, kao i nov način kon

Prikrivena kupovina – novi alat u rukama inspektora

Srbija napravila ogroman pomak kada je reforma inspekcijskih službi u pitanju,a novim zakonom postavljene su dobre osnove i promenjen način rada inspekcija i njihovog odnosa prema privredi i građanima. In

Elektronska uprava u Srbiji

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je telo Vlade Republike Srbije koje se bavi različitim pitanjima u vezi sa sistemom elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukt