Предвидиво пословање, фер конкуренција и здравље грађана на првом месту

Коренита и свеобухватна реформа инспекцијског надзора, којом је успостављен јединствени правни оквир и основ за рад и уједначено поступање свих инспектората и инспекцијских служби, као и нов начин контроле привредних субјеката, започела је априла 2016. године. Она се спроводи у циљу бољег пословног амбијента и смањења сиве економије и корупције, али и заштите безбедности и здравља грађана јер инспекције контролишу примену прописа у разним областима – безбедност објеката, инфраструктуре и хране, животно окружење, производе, саобраћај, рад државних органа, јавних служби, привредних субјеката, итд.

Најзначајније промене реформа доноси у новом, координисаном начину рада 44 републичке инспекције из 13 министарстава и новој, превентивној и саветодавној улози инспектора.

Уведени су многи механизми и алати, попут контроле нерегистровних субјеката, „прикривене куповине“, контролних листа, планова надзора, заједничких надзора, самоконтроле, који доприносе ефикаснијем раду инспектора, а привредницима инспекцијски надзор чине извесним, јер се сада унапред могу упознати са врстом, предметом и начином контроле и видети план инспекцијских надзора.

Реформа се спроводи у сталном дијалогу са привредом и уз значајну подршку донатора.

Стандарди ЕУ

У процесу придруживања Србије ЕУ инспекцијски надзор у свим областима од виталног је значаја за спровођење прописа који су усклађени са правним тековинама и стандардима ЕУ. Тренутно број инспектора у Србији је далеко испод европског стандарда, јер на 1.200 становника ради један инспектор, док је тај број у земљама чланицама ЕУ у просеку 780. У циљу превазилажења овог кадровског изазова, Влада Србије је усвојила Трогодишњи акциони план за запошљавање инспектора и других службеника у републичким инспекцијама, који предвиђа запошљавање укупно 1.272 инспектора до краја 2021. године – до краја 2020. биће запослено 802 инспектора, а у 2021. години 470 инспектора.

Све наведене промене реформисаног система инспекцијског надзора обезбедиле су да пословање у Србији буде предвидивије, да се смање трошкови пословања у привреди, да се смањи сива економије и корупција, а пре свега да грађани буду заштићени од самовоље привредника и државних службеника.

е-Инспектор

Од јула 2019. године 36 инспекција је и кренуло са радом у новом информационом систему еИнспектор, којим се уједначава и унапређује њихов рад, онемогућава било који степен субјективности инспектора у доношењу одлука и ствара се својеврсна картотека српске привреде. У пракси, инспектор одлази на терен у надзор са лап топ рачунаром, на коме је наведена платформа – у њој су сви потребни налози, извештаји, записници, решења, захтеви за покретање прекршајног поступка, пријава за привредни преступ, обрасци аката, пријаве, притужбе итд. Овај  софтвер аутоматски нуди решења за поступање у свакој ситуацији, што обезбеђује једнак однос према свима.