Reforma javne uprave donosi velike promene u načinu na koji opštine i gradovi rade, što je i prirodno jer upravo oni najveći broj usluga pružaju građanima Srbije

Obaveza lokalnih samouprava je da čuju glas građana i pitaju ih gde i šta žele da se gradi, što je predviđeno izmenama Zakona o lokalnoj samouprava.

Zakon nameće obavezu lokalnim samoupravama da uključe građane u odlučivanje, ali je takođe i važno da sami građani predlože ideje i projekte u svojim lokalnim sredinama.

Izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđena je obaveza svih opština i gradova da sprovode postupak javne rasprave, a u sklopu priprema budžeta za narednu godinu. Ovom novinom omogućavamo bolju primenu instituta neposredne demokratije i većeg uključivanja građana u donošenje odluka koje su važne za njihove zajednice.

Zbog toga lokalne samouprava treba da obaveste svoje građane o vremenu i načinu na koji mogu da iskažu svoje mišljenje i zahteve. Opštine i gradovi su dužni da obaveste svoje sugrađane da je počela priprema budžeta za narednu godinu i da im ponude da daju predloge. To može da bude organizovano i na štandovima, u opštinskim upravama, mesnim zajednicama, pismenim ili elektronskim putem.