MDULS

Grad Vršac je spreman da za javnost otvori veliki broj podataka koje poseduje i uključi se u rad nacionalnog Portala otvorenih podataka, rečeno je u Vršcu na sastanku predstavnika Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije sa predstavnicima Grada Vršca i lokalnih javnih preduzeća. Na ovom sastanku su definisane i konkretne aktivnosti koje će doprineti da ovaj grad postane jedan od šampiona u otvaranju podataka.

Otvorenost podataka podrazumeva javnu dostupnost podataka (bez ugrožavanja poverljivosti ili privatnosti građana i privrednih subjekata) u obliku koji je pogodan za računarsku obradu i razmenu putem interneta i predstavlja jedan od glavnih pokretača inovacija, jer se time podstiču transparentnost i javnost rada državnih organa, a podaci mogu biti iskorišćeni kako bi se kreirala nova društvena i komercijalna vrednost. Otvoreni podaci su jedan od ključnih faktora za dostizanje ciljeva održivog razvoja i digitalnu transformaciju društva. Na Portalu otvorenih podataka svima su na raspolaganju podaci za dalju upotrebu.

Više o inicijativi Grada Vršca na sledećem linku.