Акциони план за период од 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године, као и Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021 до 2025. године, предвиђају развој инструмената и методологије за спровођење истраживања задовољства корисника (грађана и других субјеката) радом органа јавне управе у сврху утврђивања приоритетних области стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе. За реализацију активности одговорна је Национална академија за јавну управу, уз партнерску подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина.

Израда Методологије представља једну од активности којима су органи јавне управе подржани у целокупном процесу стручног усавршавања, од утврђивања потреба, припреме и спровођења програма стручног усавршавања, планирању трошкова стручног усавршавања, као и у процесу вредновања и праћења ефеката обука.

Методологија омогућава систематични приступ мерењу задовољства корисника и идентификовање области у којима је могуће побољшати јавну управу, пре свега кроз обуке јавних службеника. Садржај методологије се ослања на последња истраживања из области експерименталне јавне управе и на истраживања о бихевиоралном учинку јавних служби, која тренутно доминирају овом дисциплином у политичким наукама.

Израђена методологија пружа увид и практичне савете везане за истраживачки дизајн, односно методологију истраживања, квантитативне и квалитативне методе за прикупљање података, обраду и анализу података, као и за извештавање о резултатима истраживања.

Методологија је развијена у оквиру пројекта „Обука за државну службу за 21. век у Републици Србији“ који реализује Програм Уједињених нација за развој (УНДП) уз учешће Националне академије за јавну управу (НАЈУ) и Удружења за политичке науке Србије.

Методологију можете преузети ОВДЕ.