На основу позитивно оцењених напора у спровођењу реформи, Србија је успела да искористи сва средства предвиђена Секторским реформским уговорoм за област реформе јавне управе и јавних финансија. Одговарајући административни капацитети неопходан су предуслов за успешно спровођење реформи у свим областима друштва, али и један од основних предуслова за приступање Европској унији“ истакнуто је на Седмом састанку Високог дијалога о политикама у области реформе јавне управе.

Теме о којима се разговарало у оквиру Високог дијалога односе се на најзначајније аспекте реформе јавне управе – примену стратешког оквира, Програм реформе система локалне самоуправе, планирање и координацију јавних политика, регулаторни оквир за државну службу, управљачку одговорност, капиталне инвестиције, аналитичке јединице, пружање услуга и еУправу.