48.000-dece-upisano-u-predškolske-ustanove-elektronski

Влада Републике Србије данас усвојила је три уредбе на основу Закона о електронском фактурисању, након обављеног јавног консултативног процеса у коме су учествовали представници привреде, државних органа и стручњаци из области електронског фактурисања.

Уредбама се уређује више области: услови и начин чувања и стављања на увид електронских фактура, начин обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику, услови и начин коришћења система за управљање фактурама, као и поступак и услови за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

Донета су и три правилника, која су такође прошла кроз консултативни поступак, чиме је заокружен процес доношења подзаконских аката које предвиђа Закон о електронском фактурисању.

Закон о електронском фактурисању ступио је на снагу 7. маја ове године, а донете уредбе и правилници почеће да се примењују од 1. јануара 2022. године.

Увођење система електронског фактурисања део је структурних реформи које ће допринети побољшању пословног амбијента у нашој земљи.

Предвиђено је фазно вођење обавезе издавања и примања електронских фактура, почев од 1. јануара 2022. године, од када ће субјекти јавног сектора морати да примају и чувају електронске фактуре и да их издају другим субјектима јавног сектора. Примена Закона о е-фактурама допринеће убрзању процеса рада и пословања и обезбедиће већу правну сигурност када је реч о достављању и примању фактура, као и њихово боље чување, а применом овог Закона  привредни субјекти који су у систему пореза на додату вредност ће моћи да рачунају да ће се знатно убрзати повраћај ПДВ-а.

На седници Владе усвојене су Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама, Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника и Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику.

Такође, Министарство финансија је донело Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања, Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података доступним у систему електронских фактура и Правилник о начину поступања централног информационог посредника.